538 )ประชุมผู้นำ หัวหน้าส่วนราชการ ระดับตำบลบัลลังก์ คร้ังที่ ๕/๒๕๕๘

วันศุกร์ที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ว่าที่ร้อยตรีปราชญ์  เพียมะลัง  ปลัดเทศบาล  ได้ดำเนินการจัดการประชุมผู้นำตำบลบัลลังก์  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์  ในการดำเนินงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ปี ๒๕๕๙  แนวทางการดำเนินโครงการเศรษฐกิจชุมชน  และแนวทางการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมีคณะผู้บริหาร  ผอ.โรงเรียน  รพ.สต.  ตำรวจชุมชน  ส่วนราชการเทศบาล  ผู้ใหญ่บ้าน  ตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมตามวาระต่อไปประชุมผู้นำ หัวหน้าส่วนราชการ ระดับตำบลบัลลังก์ คร้ังที่ ๕/๒๕๕๘

ข่าว ณ วันที่ 24 ธ.ค. 58 เวลา 13:40 น. โดย super