526 )ประชุมแนวทางการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบัลลังก์

วันพฤหัสบดีที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๓๐ น.  เทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ประธานกล่าวเปิดการประชุมในระเบียบแนวทางการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบัลลังก์  แห่งที่  ๑  ตามมาตรฐานที่  ๑  ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ข้อ ๑. ด้านการบริหารงาน  ข้อ ๑.๒ การย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ให้ดำเนินการดังนี้ประชุมแนวทางการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบัลลังก์          

ข่าว ณ วันที่ 03 ธ.ค. 58 เวลา 11:17 น. โดย super