517 )ประชุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

วันศุกร์ที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  เทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุม  แนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก  และโครงการซ้อมแผนและพัฒนาระบบรับ-ส่งผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองในระยะเฉียบพลัน  พร้อมด้วยการประชุมแผนบรรเทาภัยแล้ง  ๒๕๕๘/๕๙  โดยมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ผอ.โรงเรียน  ผอ.รพ.สต.ทั้งสองแห่ง  ผู้ใหญ่บ้าน  อสม.  เข้าร่วมประชุม  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์ประชุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

ข่าว ณ วันที่ 20 พ.ย. 58 เวลา 17:48 น. โดย super