507 )ประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

วันศุกร์ที่  ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และนางมุฑิตา  เพ็ชรจะบก  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔  ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง  ในการบริหารการจัดการน้ำ  ด้วยการสูบน้ำเข้าแหล่งเก็บกัก  การหาแนวทางช่วยเหลือหมู่บ้านที่ยังไม่ได้รับน้ำ  โดยมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ใหญ่บ้าน  เข้าร่วมประชุม  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  ประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร          หลังจากนั้นได้เดินทางไปดูแหล่งน้ำที่บ้านกระดาน  หมู่ที่ ๖  ซึ่งได้รับงบประมาณในการดำเนินงานขุดลอกแหล่งน้ำ  ทำให้มีปริมาณในการเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้นและยังเป็นการช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ได้

ข่าว ณ วันที่ 06 พ.ย. 58 เวลา 10:42 น. โดย super