491 )นายกเทศมนตรีและคณะลงพื้นที่ดูช่องทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

วันเสาร์ที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ใหญ่บ้านบางส่วน  ได้ลงพื้นที่ดูช่องทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลบัลลังก์  ด้วยการขุดลอกช่องทางระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  ซึ่งสภาพปัจจุเริ่มประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของแต่ละหมู่บ้าน  และการดูพื้นที่แหล่งน้ำจากน้ำใต้ดินที่ดำเนินการโดยกรมทรัพยากรน้ำว่ามีจุดไหนที่สามารถดึงน้ำขึ้นมาใช้ได้บ้างนายกเทศมนตรีและคณะลงพื้นที่ดูช่องทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ข่าว ณ วันที่ 24 ต.ค. 58 เวลา 15:31 น. โดย super