481 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีและคณะ ร่วมต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา

วันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  เทศบาลตำบลบัลลังก์โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ร่วมต้อนรับนายอุทัย  ภิริพงศธร  พลังงานจังหวัดนครราชสีมา  และว่าที่ร้อยโทสมพร  กุลบุญ  ประมงจังหวัดนครราชสีมา  นายพศวีร์  สมใจ  ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วยผู้ติดตาม  พร้อมนี้นายกเทศมนตรีได้นำเสนอข้อมูลตำบลบัลลังก์ให้กับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด  และผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ  ณ  อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบัลลังก์    โดยพลังงานจังหวัดและปศุสัตว์จังหวัดได้แนะนำการดำเนินการทำแก๊สชีวมวลจากโรงเลี้ยงหมูของพี่น้องตำบลบัลลังก์  เพื่อใช้ในครัวเรือน  และประมงจังหวัดได้แนะนำและสนับสนุนให้มีการเลี้ยงปลานิล,ปลาทับทิมในบ่อเลี้ยงปลาของพี่น้องโดยให้กินสาหร่ายสไปรูลิน่า  เพื่อให้ปลาที่เลี้ยงโตเร็วและมีรสชาติที่ดีกว่าการเลี้ยงแบบธรรมดา  โดยมีการกำหนดการเลี้ยงปลาต้นแบบให้พี่น้องประชาชนในตำบลบัลลังก์ได้ศึกษาคือที่โรงเรียนบึงคำคู  และบ้านผู้ใหญ่ทรงเดช  เริงสันเทียะ  นายถนอม  ชอบใหญ่  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคูเมืองใหม่  เพื่อเป็นต้นแบบได้เรียนรู้  และนำไปปฏิบัติ  เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีและคณะ ร่วมต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 05 ต.ค. 58 เวลา 9:07 น. โดย super