477 )พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เทศบาลตำบลบัลลังก์  ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งปรับปรุงคุณภาพชีวิต  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๘  ณ  วัดบ้านกระดาน    กลุ่มเป้าหมายคือบ้านกระดาน หมู่ที่ ๖  และบ้านโนนทองพัฒนา  หมู่ที่ ๑๖  โดยมีร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์การอบรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ชาวบ้านเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  สร้างชุมชนเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน  เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล  ในการแก้ไขปัญหาความยากจน  ทั้งนี้  คาดหวังว่าผู้เข้ารับการอบรม  จะสามารถนำความรู้ไปพัฒนาชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกองร้อยลาดตระเวณระยะไกลที่ ๓  กองพลทหารราบที่ ๓  จำนวน  ๕  ท่าน  คือ  ร้อยตรีผดุง  เพ็งแจ่มศรี  จ่าสิบตรีบุญสส่ง  ชาญนอก  จ่าสิบตรีประเชิญ  โทราช  สิบเอกอภิวัฒน์  เทือกท้าว  สิบเอกธีรกุล  แผ่นทอง  ได้มาให้ความรู้แนวทางการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนและมีความเป็นไปได้ในพื้นที่  จำนวน  ๕  สถานี  ดังนี้  ๑.  กลุ่มพรมเช็ดเท้า   ๒. กลุ่มของใช้ในครัวเรือน   ๓. กลุ่มน้ำหมักชีวภาพ   ๔. กลุ่มดอกไม้จันทร์   ๕. กลุ่มไม้กวาดทางมะพร้าว  โดยมีพี่น้องประชาชนบ้านกระดาน  บ้านโนนทองพัฒนาที่ให้ความสนใจ  และขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ครูนักเรียน  พี่น้องประชาชนที่ได้มาร่วมกันวางแผนและดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าว ณ วันที่ 27 ก.ย. 58 เวลา 17:49 น. โดย super