476 )พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งปรับปรุงคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งปรับปรุงคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันศุกร์ที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งปรับปรุงคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ณ  วัดเทพคงคา  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ชาวบ้านเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  สร้างชุมชนเข้มแข็ง  ซึ่งวิทยากรได้สอนทำพรอมเช็ดเท้า  ทำไม้กวาดก้านมะพร้าว  น้ำยาล้างจานฯ  กลุ่มเป้าหมายมีบ้านหนองแวง  หมู่ที่  ๒  บ้านบัลลังก์  หมู่ที่ ๑๑  เข้าร่วมอบรม  มีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู  นักเรียน  พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านเข้าร่วมพิธีตามโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ข่าว ณ วันที่ 25 ก.ย. 58 เวลา 15:46 น. โดย super