475 )การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งปรับปรุงคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านกระดาน

การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งปรับปรุงคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านกระดานเมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๖.๓๐  น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมการเตรียมความพร้อมในการอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งปรับปรุงคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  ประจำปี  ๒๕๕๘  ณ  วัดบ้านกระดาน  หมู่ ๖  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยกำหนดวันอบรมจำนวน  ๒  รุ่นๆละ  ๒  วัน  โดยรุ่นที่  ๒  บ้านกระดาน  หมู่ที่ ๖  และบ้านโนนทองพัฒนา  หมู่ที่ ๑๖  ระหว่างวันที่  ๒๗-๒๘  กันยายน  ๒๕๕๘  ณ  วัดบ้านกระดาน  วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ชาวบ้านเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  สร้างชุมชนเข้มแข็ง  โดยมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำหมู่บ้านพี่น้องประชาชนเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในครั้งนี้

ข่าว ณ วันที่ 24 ก.ย. 58 เวลา 14:05 น. โดย super