473 )โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพลังงานชุมชน

วันพุธที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๘  เทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ได้ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพลังงานชุมชน  (อส.พน.) ในการพัฒนาพลังงานทดแทน  และการอนุรักษ์พลังงาน  ณ  ห้องชุมพล  โรงแรมสีมาธานี  จังหวัดนครราชสีมา  พร้อมนำเสนอข้อมูลของตำบลบัลลังก์  ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากหลายหน่วยงานได้รับทราบโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพลังงานชุมชน

ข่าว ณ วันที่ 23 ก.ย. 58 เวลา 16:42 น. โดย super