470 )วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิต เกษตรอินทรีย์ตำบลบัลลังก์

วันอังคารที่  ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานกล่าวเปิดวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีตำบลบัลลังก์  ที่มีการรวมตัวกันของพี่น้องเกษตรกร  โดยสถานที่คือบ้านสระตะเฆ่  หมู่ที่ ๘  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  มีคณะผู้บริหาร  พี่น้องเกษตรกร  และคณะกรรมการกลุ่มเข้าร่วมพิธีดังกล่าว  ซึ่งผู้ที่สนใจข้าวอินทรีปลอดสารพิษ  ข้างไร้ซ์เบอรี่  สามารถติดต่อได้ที่บ้านสระตะเฆ่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิต เกษตรอินทรีย์ตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 15 ก.ย. 58 เวลา 8:37 น. โดย super