468 )โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๘

วันพุธที่  ๙  กันยายน  ๒๕๕๘  ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  ร่วมกับ รพ.สต.สระตะเฆ่  รพ.สต.คูเมือง  และเทศบาลตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ได้จัดทำโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ ปี ๒๕๕๘  โดยมีร้อยตรีฐนนท์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวเปิดงานตามวัตถุประสงค์  มีคณะสงฆ์ในพื้นที่ตำบลบัลลังก์  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  พี่น้องประชาชนเข้าร่วมโครงการ  ณ  วัดบ้านบัลลังก์  ซึ่งได้รับการสนับสนุนโครงการโดย  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบัลลังก์โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๘

ข่าว ณ วันที่ 09 ก.ย. 58 เวลา 17:26 น. โดย super