466 )โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว โดยชุมชนและท้องถิ่นเป็นฐาน

วันจันทร์ที่  ๗  กันยายน  ๒๕๕๘  ชมรมผู้สูงอายุตำบลบัลลังก์  และเทศบาลตำบลบัลลังก์  จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว  (Long  Term  Care)  โดยชุมชนและท้องถิ่นเป็นฐาน  ปี  ๒๕๕๘  โดยมีร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวเปิดโครงการ  ในการอบรมเพื่อให้ความรู้  ฝึกทักษะ  และส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่อาสาสมัครผู้สูงอายุและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่สมัครใจเป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์  พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว โดยชุมชนและท้องถิ่นเป็นฐาน

ข่าว ณ วันที่ 07 ก.ย. 58 เวลา 11:57 น. โดย super