464 )สรุปผลพร้อมมอบรางวัลโครงการ “รวมพลังคนบัลลังก์ ต้านภัยไข้เลือดออก”

เมื่อวันศุกร์ที่  ๔  กันยายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๑.๐๐ น.  เทศบาลตำบลบัลลังก์  ได้สรุปผลพร้อมมอบรองวัลตามโครงการ  “รวมพลังคนบัลลังก์  ต้านภัยไข้เลือดออก”  โดยมีร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานในการสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว  พร้อมมอบใบเกียรติบัตรให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนที่ร่วมแรงร่วมใจกันรณรงค์ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกทั้ง  ๑๙  หมู่บ้าน  และ  ๘  โรงเรียน  มีคณะผู้บริหาร  ผู้ใหญ่บ้าน  อสม.  เข้าร่วมรับฟังการสรุปผลโครงการและรับมอบเกียรติบัตรต่อไปสรุปผลพร้อมมอบรางวัลโครงการ “รวมพลังคนบัลลังก์ ต้านภัยไข้เลือดออก”

ข่าว ณ วันที่ 04 ก.ย. 58 เวลา 15:09 น. โดย super