460 )การสำรวจพื้นที่สถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า ณ ป่าโคกเพชร

เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ได้เดินทางไปยังป่าโคกเพชร  บ้านโนนทองพัฒนา  หมู่ที่ ๑๖  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อดูการดำเนินงานสำรวจพื้นที่สถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า  และการสำรวจพื้นที่วางท่อน้ำตามพื้นที่ดังกล่าวโดยได้รับความร่วมมือจากช่างสำรวจสำนักชลประทานที่ ๘  จังหวัดนครราชสีมา  นายสมคิด  พวกสันเทียะ  ผู้ใหญ่บ้านโนนทองพัฒนา  และชาวบ้าน  ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเพื่อต้องการให้มีการจัดสรรน้ำให้เป็นไปตามระบบ  เพื่อจะได้มีน้ำใช้ตลอดปีการสำรวจพื้นที่สถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า ณ ป่าโคกเพชร

ข่าว ณ วันที่ 28 ส.ค. 58 เวลา 15:06 น. โดย super