459 )นายกเทศมนตรีลงพื้นที่บ้านโพธิ์ตาสี

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ลงพื้นที่บ้านโพธิ์ตาสี  หมู่ที่ ๑๐  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อสำรวจพื้นที่ต้ังสถานีสูบน้ำระบบไฟฟ้าโดยมีจุดหมายการวางทอจากบ้านโพธิ์ตาสีไปบ้านเมืองเก่าเพื่อเป็นการดึงน้ำและแจกจ่ายน้ำได้อย่างทั่วถึง  นายกเทศมนตรีลงพื้นที่บ้านโพธิ์ตาสี

ข่าว ณ วันที่ 27 ส.ค. 58 เวลา 12:28 น. โดย super