456 )โครงการ “พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี ๒๕๕๘”

ชมรมอาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน  ร่วมกับเทศบาลตำบลบัลลังก์  ดำเนินโครงการ “พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค  ด้าบริการ  อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ปี  ๒๕๕๘”  ในวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยได้รับเกียรติจากร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการตามวัตถุประสงค์ของงานน  โดยมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำหมู่บ้าน  กลุ่ม  อสม.  คณะครู  และเด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลบัลลังก์เข้าร่วมโครงการ  โดยในการดำเนินโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบัลลังก์โครงการ “พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี ๒๕๕๘”

ข่าว ณ วันที่ 26 ส.ค. 58 เวลา 17:44 น. โดย super