455 )โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยกองการศึกษาได้ดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘  โดยมีร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ  พร้อมพบปะผู้ปกครองนักเรียนที่มาร่วมโครงการดังกล่าว  ทั้งนี้การดำเนินโครงการเพื่อให้มีการป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก ๐-๓ ปี  และการให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติและทำการป้องกันได้โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ข่าว ณ วันที่ 28 ส.ค. 58 เวลา 17:16 น. โดย super