452 )ประสานงานแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑

เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  เข้าพบนายสมชาย  ตังคโนภาส  ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ  ณ  แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑  สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐  (นครราชสีมา)  กรมทางหลวง  เพื่อประสานงานในการขอรับการสนับสนันวัสดุในการดำเนินการซ่อมแซมถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  สืบเนื่องจากถนนสายดังกล่าวมีลักษณะเป็นหลุมขนาดใหญ่  และขนาดเล็ก  พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก  ทั้งนี้  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ  นายกเทศมนตรี  มีจุดประสงค์ในการประสานงานของบประมาณมาเพื่อดำเนินการในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  และเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

ข่าว ณ วันที่ 26 ส.ค. 58 เวลา 13:31 น. โดย super