448 )ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ อปท. และสถานศึกษาในสังกัด

เมื่ออังคารที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และว่าที่ร้อยตรีปราชญ์  เพียมะลัง  ปลัดเทศบาล  และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษาเทศบาล  ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยนายกเทศมนตรีกล่าวว่ากองการศึกษาของเทศบาลมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา  และเพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และมีรูปแบบเหมือนกัน  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลฯ  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลบัลลังก์ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ อปท. และสถานศึกษาในสังกัด

ข่าว ณ วันที่ 18 ส.ค. 58 เวลา 13:23 น. โดย super