447 )ประชุมสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘เมื่อวันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  เทศบาลตำบลบัลลังก์  ได้ดำเนินการจัดประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕๕๘  โดยมีนายชลอ  ดีขุนทด  ประธานสภาจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  พร้อมกล่าวเปิดการชุม  มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบทุกคน  และร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน  ทั้งนี้นายกเทศมนตรีได้แถลงคำประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ต่อสภา  โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลได้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  ด้วยมติเป็นเอกฉันท์

ข่าว ณ วันที่ 19 ส.ค. 58 เวลา 15:54 น. โดย super