446 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีนำขบวน bike for mom ปั่นเพื่อแม่

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีนำขบวน bike for mom ปั่นเพื่อแม่เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เทศบาลตำบลบัลลังก์  นายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์  นายอำเภอโนนไทย  เป็นประธานเปิดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “ปั่นเพื่อแม่ Bike for Mom 2015”   โดยมีร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม  ซึ่งเป็นกิจกรรมตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓  พรรษา ๑๒  สิงหาคม ๒๕๕๘  ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบัลลังก์  กว่า  ๔๐๐  คน  เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แสดงออกถึงความรักที่มีต่อแม่ และแม่ของแผ่นดินอย่างทั่วถึง เสริมสร้างความสามัคคีของคนในตำบล  ที่จะร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรแด่สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในการร่วมออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย

ข่าว ณ วันที่ 16 ส.ค. 58 เวลา 14:44 น. โดย super