440 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีร่วมประชุม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีร่วมประชุม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันจันทร์ที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๔.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  ในระเบียบวาระที่ ๓  ญิตติ  เรื่องขอความเห็นชอบการให้เทศบาลตำบลบัลลังก์ใช้ประโยชน์จากที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา   แปลงเลขที่  ๑๓๕๐  ตามหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์  (น.ส.๓)  จำนวน  ๒  ไร่  ๒  งาน  ๗๐  ตารางวา  ที่ตั้งอยู่ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบัลลังก์  ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 10 ส.ค. 58 เวลา 11:33 น. โดย super