436 )โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวันอังคารที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  เทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยกองส่งเสริมการเกษตรเทศบาลได้ดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมที่  ๒  การฝึกอบรมการแก้ไขและปรับปรุงพื้นที่ดินเค็ม  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ  และนายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์  นายอำเภอโนนไทย  เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว  ซึ่งดินเค็มเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก  ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่แห้งแล้งหรือพื้นที่ชุ่มชื้น  ทั้งในเขตชลประทานและเขตอาศัยน้ำฝน  ดินเค็มคือ  ดินที่มีเกลือละลายได้ปริมาณมากในดิน  มีผลกระทบต่อการเจริฐเติบโตและผลผลิตของพืชที่ปลูก  ทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม  เกษตรกรทำมาหากินไม่ได้ต้องย้ายพื้นที่ทำกินหรืออพยพไปหางานในเมืองปล่อยพื้นที่ให้รกร้าง  เทศบาลตำบลบัลลังก์ จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินให้ถูกต้อง  โดยมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  พี่น้องเกษตรกรที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมการอบรบโครงการดังกล่าว  ณ  ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

ข่าว ณ วันที่ 28 ก.ค. 58 เวลา 13:24 น. โดย super