430 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มและพิธีมอบคูปองการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มและพิธีมอบคูปองการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘วันจันทร์ที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานคณะกรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๑๑  ได้กล่าวรายงานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มและพิธีมอบคูปองการศึกษา  ประจำปี  ๒๕๕๘  โดยมีนายธงชัย  ลืออดุลย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธี   ด้วยมูลนิธิคุณพุ่ม  โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  องค์ประธานมูลนิธิฯ  ทรงประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก  และเด็กพิการทุกประเภท  ประจำปี  ๒๕๕๘  เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปพัฒนาบุตรหลานพิการให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลโดยจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการทุกประเภท และได้พิจารณาอนุมัติทุนให้กับเด็กพิการในจังหวัดนครราชสีมา  จำนวน  ๒๕๔  ทุน  เป็นเงิน  ๑,๒๗๐,๐๐๐  บาท  และมอบคูปองการศึกษาให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  ๑๑  จังหวัดนครราชสีมา  โรงเรียนเรียนร่วม  จำนวน  ๔๕  โรงเรียน  และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนครราชสีมา  จำนวน  ๙๒๐  คน  รวมเป็นเงิน  ๒,๗๓๔,๐๐๐  บาท    ณ  ห้องประชุมโคราช  อาคารสิริวิทยาทร  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  ๑๑  จังหวัดนครราชสีมา  มีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์   คณะครู  นักเรียน  และผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีมอบทุนดังกล่าว. 

ข่าว ณ วันที่ 20 ก.ค. 58 เวลา 15:25 น. โดย super