427 )นายกเทศมนตรีสนับสนุนรถบรรทุกน้ำในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

นายกเทศมนตรีสนับสนุนรถบรรทุกน้ำในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งวันพุธที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และนายสุเทพ  จินากูล  รองนายกเทศมนตรี  ได้เดินทางไปยังบ้านหนองโสน  ตำบลสายออ  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค  โดยนายกเทศมนตรีได้ให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ  เพื่อมาแจกจ่ายน้ำ  โดยเริ่มให้บริการต้ังแต่เดือนเมษายน  2558  พร้อมให้บริการแจกจ่ายน้ำวันจันทร์  พุธ  ศุกร์  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนตำบลใกล้เคียง  พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่คอยให้บริการและช่วยเหลือเมื่อมีการติดต่อขอความอนุเคราะห์มา 

ข่าว ณ วันที่ 15 ก.ค. 58 เวลา 11:40 น. โดย super