420 )นายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผูุ้ใหญ่บ้านในตำบลบัลลังก์

นายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผูุ้ใหญ่บ้านในตำบลบัลลังก์วันจันทร์ที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมตามโครงการ”เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน  บำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”  (จังหวัด…เคลื่อนที่)  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘   โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  เข้าร่วมประชุม  ณ  อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านสถานที่  บุคลากร  และพิธีการ  โดยได้มอบหมายงานรับผิดชอบให้แต่ละส่วนราชการ  หมู่บ้านได้จัดเตรียมโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๗-๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ให้แล้วเสร็จ  ทั้งนี้นายกเทศมนตรียังได้นำเสนอการดำเนินงานติดตามขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาดำเนินการ  เพื่อเป็นการพัฒนาตำบลบัลลังก์นอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุน  โดยได้เสนอขอรับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน

ข่าว ณ วันที่ 06 ก.ค. 58 เวลา 8:25 น. โดย super