418 )นายกเทศมนตรีเป็นประธานประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลบัลลังก์

นายกเทศมนตรีเป็นประธานประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลบัลลังก์วันจันทร์ที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้เป็นประธานเปิดการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลบัลลังก์  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  ณ  ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบัลลังก์  เกี่ยวกับการจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุขประจำหมู่บ้านๆละ  ๗,๕๐๐  บาท  ให้กับหมู่บ้านเพื่อดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุข  มีคณะผู้บริหาร  ประธานอสม.  และอสม.  เข้าร่วมประชุมในคร้ังนี้

ข่าว ณ วันที่ 29 มิ.ย. 58 เวลา 17:58 น. โดย super