416 )นายกเทศมนตรีร่วมแก้ไขปัญหาการขอขึ้นโฉนดอ่างเก็บน้ำหนองกก

วันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้เป็นประธานในการประชุมการแก้ไขปัญหาที่ดินบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองกก  ที่มีที่ต้ังโครงการอยู่ที่ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบัลลังก์  ผู้แทนสำนักงานชลประทานที่ ๘  ผู้แทนโครงการชลประทานนครราชสีมา  ผู้แทนกรมธนารักษ์  ผู้แทนสำนักงานที่ดินฯ  อำเภอโนนไทย  ผู้แทนสถานีตำรวจฯอำเภอโนนไทย  ผู้แทนกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย เขต อำเภอโนนไทย  สื่อมวลชน  และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหนองกก  ต่อเรื่องดังกล่าว  นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ  ตามมติ ครม.  ระเบียบ  กฎหมาย  ข้อสั่งการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล  ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการชี้แจงดังกล่าว  ยอมรับในกติกาต่างๆ  ของทางราชการ ทั้งการพิสูตรสิทธิ  การเยียวยาและข้อกฎหมายต่างๆ  ต่อผู้กระทำผิดในสิ่งที่ผิดกฎหมาย  ทำให้การเจรจายุติด้วยดี  พร้อมที่จะดำเนินการตามระเบียบต่อไป  ซึ่งนับว่าเป็นการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธีอย่างเป็นรูปธรรม

ข่าว ณ วันที่ 23 มิ.ย. 58 เวลา 9:43 น. โดย super