414 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ เป็นประธานเปิดโครงการการเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในครอบครัว

วันเสาร์ที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  “การเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในครอบครัว”  ประจำปี  ๒๕๕๘  โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบัลลังก์  ร่วมกับเทศบาลตำบลบัลลังก์  สนับสนุนโดย  สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ณ  วัดบัลลังก์  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีผู้นำชุมชน  กลุ่มสตรีแม่บ้าน  เด็กนักเรียน  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ข่าว ณ วันที่ 20 มิ.ย. 58 เวลา 9:59 น. โดย super