411 )ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบัลลังก์

วันพุธที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบัลลังก์  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลบัลลังก์  เรื่องการปรับปรุงแผนงาน/โครงการประจำปี ๒๕๕๘

ข่าว ณ วันที่ 17 มิ.ย. 58 เวลา 15:06 น. โดย super