403 )อบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้บริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๓๐  น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริหารการใช้น้ำลำเชียงไกรตอนล่าง  ณ  ที่ทำการอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ  สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ  พี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมอบรม  ดำเนินการโดยฝ่ายจัดสรรน้ำ  ร่วมกับฝ่ายส่งเสริมน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔  โครงการชลประทานนครราชสีมา  สำนักงานชลประทานที่ ๘

ข่าว ณ วันที่ 28 พ.ค. 58 เวลา 8:31 น. โดย super