399 )ร้อยตรีฐนนท์ธณณ์ฯ นายกเทศมนตรีดูการดำเนินงานก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุ

วันเสาร์ที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้ดูผลการดำเนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์  ที่กำลังดำเนินงานติดต้ังกระจกและปูพื้นอาคาร

ข่าว ณ วันที่ 23 พ.ค. 58 เวลา 14:37 น. โดย super