396 )โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศราฐกิจพอเพียง

วันพุธที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ณ  บริเวณศูนย์สาธิตการเกษตรเทศบาลตำบลบัลลังก์  กิจกรรมที่  ๑ การฝึกอบรมและสาธิตการเพิ่มผลผลิตมันสัมปะหลังด้วยระบบน้ำหยด  โดยมีผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้นำหมู่บ้าน  พี่น้องเกษตรกรที่ได้ให้ความสนใจในโครงการนี้  มีนายกเทศมนตรีเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว  ดำเนินการโดยกองส่งเสริมการเกษตรเทศบาลตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 20 พ.ค. 58 เวลา 13:30 น. โดย super