393 )โครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันอังคารที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐ น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุครบ  ๖๐  พรรษา  ๒  เมษายน  ๒๕๕๘  ณ  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลบัลลังก์  ดำเนินการโดย กองส่งเสริมการเกษตรเทศบาลตำบลบัลลังก์  มีผู้นำพี่น้องเกษตรกรแต่ละหมู่บ้านให้ความสนใจในการดำเนินโครงการในคร้ังนี้  ประโยชน์เพื่อลดต้นทุนการผลิต  และเป็นการบำรุงดิน  ทำให้ดินมีแร่ธาตุเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร.

ข่าว ณ วันที่ 12 พ.ค. 58 เวลา 14:33 น. โดย super