391 )ประชุมสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์ ประจำปี ๒๕๕๘

วันจันทร์ที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  นายชลอ  ดีขุนทด  ประธานสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์  จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนไตย  และกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑  ประจำปี  ๒๕๕๘  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลบัลลังก์ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม  และร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  เข้าร่วมประชุมญัตติ  เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบัลลังก์  เรื่อง  การขุดดินและถมดิน  พ.ศ. ๒๕๕๘  และญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ๒๕๕๘  และญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ๒๕๕๘  ซึ่งการดำเนินการประชุมสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าว ณ วันที่ 11 พ.ค. 58 เวลา 8:45 น. โดย super