389 )โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน

วันศุกร์ที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  กล่าวเปิดโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน  เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  ประจำปี  ๒๕๕๘  กิจกรรมลดการสูญเสียผลผลิตการเกษตรจากการขนส่ง  บ้านเมืองเก่า  หมู่ที่  ๑๒  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  เริ่มดำเนินการวันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  สิ้นสุดโครงการวันที่  ๑๓  มิถนายน  ๒๕๕๘  งบประมาณ  ๑,๐๐๐,๐๐๐   บาท  โดยมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  พี่น้องประชาชนบ้านเมืองเก่า  ร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ข่าว ณ วันที่ 08 พ.ค. 58 เวลา 12:59 น. โดย super