384 )ประชุมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบัลลังก์

วันศุกร์ที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา   นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ปลัดเทศบาล  ร่วมประชุมติดตามการดำเนินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน  เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบัลลังก์  ณ  ศาลา  SML  บ้านเมืองเก่า  หมู่ที่  ๑๒  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ตัวแทนส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ข่าว ณ วันที่ 24 เม.ย. 58 เวลา 8:59 น. โดย super