376 )ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๘

วันพุธที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้ประชุมพนักงานเทศบาล  เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในการให้บริการพี่น้องประชาชน  การมาปฏิบัติงานราชการ  และการอยู่ร่วมกันในองค์กร  โดยมุ่งเน้นให้มีความรัก สามัคคี  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เพื่อให้องค์กรของเราเข้มแข็งและเพื่อประชาชนในตำบลและส่วนราชการต่างๆ  ที่มาติดต่อราชการ  เกิดความประทับใจ

ข่าว ณ วันที่ 22 เม.ย. 58 เวลา 15:33 น. โดย super