372 )วันผู้สูงอายุแห่งชาติเทศบาลตำบลบัลลังก์ ประจำปี ๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้กล่าวรายงานโดยมีนางจริญญา  สัพโส  ท้องถิ่นอำเภอโนนไทย  ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติตำบลบัลลังก์  ประจำปี  ๒๕๕๘  มีผู้นำท้องที่  ผู้นำท้องถิ่น  หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมโครงการโดยเทศบาลได้จัดเป็นประจำทุกปี  เพื่อให้ลูกหลานได้แสดงความรัก  และรดน้ำขอพรกับผู้สูงวัย  ในงานได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหน่วยงานต่างๆ  ที่มาบริการผู้สูงอายุ  และขอบคุณผู้นำหมู่บ้านที่ได้นำอาหาร  เครื่องดื่ม  มาให้ผู้สูงอายุได้รับประทาน  ทางเทศบาลตำบลบัลลังก์  ได้ดำเนินโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติมาเป็นประจำทุกปี  เพื่อมุ่งเน้นกิจกรรมต่างๆให้กับผู้สูงอายุ  และส่งเสริมให้ลูกหลานมองเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุต่อไป

ข่าว ณ วันที่ 09 เม.ย. 58 เวลา 8:55 น. โดย super