367 )โครงการประชุมประชาคมทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

วันอังคารที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  สมาชิกสภา  ปลัดเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ประชุมประชาคมทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชน  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  และแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  ณ  ศาลาวัดโนนเจดีย์ หมู่ที่ ๑  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อให้ประชาชนได้เสนอแผนการพัฒนาหมู่บ้าน  ได้เสนอแนวความคิด  และทำประชาคมร่วมกัน  จากการออกทำโครงการประชาคมดังกล่าวนี้  เป็นระยะเวลาหลายวันที่ออกทำประชาคมแต่ละหมู่บ้าน  ทำให้ได้ทราบความต้องการของพี่น้องประชาชนและจะนำเข้าแผนพัฒนาต่อไป

ข่าว ณ วันที่ 24 มี.ค. 58 เวลา 8:28 น. โดย super