364 )ประชุมประชาคมทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชน ประจำปี ๒๕๕๘

วันพุธที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาลเจ้าหน้าที่พนักงานร่วมโครงการประชุมประชาคมทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชน  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  และแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  โดยวันนี้มีกำหนดออกประชุมแผนบ้านน้อย หมู่ที่ ๕ , บ้านสระตะเฆ่  หมู่ที่ ๘ , บ้านบัลลังก์  หมู่ที่  ๑๑  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อให้พี่น้องประชาชนเสนอแนวความคิดการพัฒนาในด้านต่างๆ  ได้เสนอข้อมูล และทำการประชาคมแผนร่วมกัน  เพื่อมุ้งเน้นการพัฒนาหมู่บ้านตามความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก

ข่าว ณ วันที่ 18 มี.ค. 58 เวลา 13:00 น. โดย super