363 )ประชุมประชาคมทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชน ประจำปี ๒๕๕๘

วันอังคารที่ ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดและพนักงาน  ได้ประชุมประชาคมทบทวนและปรับปรุงแผน  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  และแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)  ณ  ศาลาประชาคมบ้านสระตะเฆ่หิน  หมู่ที่  ๑๕  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีพี่น้องประชาชนชาวบ้านสระตะเฆ่หินเข้าร่วมประชุมดังกล่าว  เพื่อเสนอแผนโครงการ  และจัดลำดับความสำคัญของแผนที่เสนอ  โดยเน้นให้พี่น้องประชาชนได้พูด  เสนอความคิด  ในการพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง  และช่วงเวลา  ๑๙.๐๐ นาฬิกา  นายกเทศมนตรีและคณะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  พนักงานได้ร่วมทำการประชาคมทบทวนและปรับปรุงแผน  ณ  บ้านหนองแวง  หมู่ท่ ๒  เพื่อให้พี่น้องชาวบ้านหนองแวงร่วมกันคิด  และเสนอแผนการพัฒนหมู่บ้านในด้านต่างๆ  เพื่อมาพัฒนาหมู่บ้านต่อไป

ข่าว ณ วันที่ 17 มี.ค. 58 เวลา 14:43 น. โดย super