362 )โครงการประชุมประชาคมทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชนเทศบาลตำบลบัลลังก์

วันจันทร์ที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  เจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานจัดทำแผน  ได้ลงพื้นที่จัดทำโครงการประชุมประชาคมทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชนประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)  ณ  ศาลาประชาคมบ้านเมืองเก่า  หมู่ที่  ๑๒  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เสนอแผนโครงการในการพัฒนาหมู่บ้าน  ในด้านต่างๆ  โดยนายกเทศมนตรีได้ให้พี่น้องชาวบ้านเมืองเก่า  ร่วมแสดงความคิด  และเสนอแผนในพัฒนาต่อไป

ข่าว ณ วันที่ 16 มี.ค. 58 เวลา 12:08 น. โดย super