357 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีต้อนรับMister Eskil Hultim และคุณวาสนา พิมพิค้อ

วันจันทร์ที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๑.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  นายเคลื่อน  งิมขุนทด ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ ปลัดเทศบาล  เจ้าหน้าที่พนักงาน  ต้อนรับ  Mister Eskil  Hultim  และคุณวาสนา  พิมพิค้อ  ที่เดินทางมาดูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง  ๘  แห่ง  เพื่อจะได้ให้งบประมาณสนับสนุน  เช่นค่าอาหาร  วัสดุ  และสื่อการเรียนการสอน  พร้อมนี้นายกเทศมนตรียังได้ขอความอนุเคราะห์งบประมาณเกี่ยวข้องกับงานของชมรมผู้สูงอายุเทศบาล  ที่ยังขาดงบประมาณหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นอาหารกลางวันสำหรับผู้สูงอายุ  โดยคุณวาสนาได้ให้แนวทางในการเขียนของบประมาณ  และรูปภาพ  เพื่อให้ผู้สนับสนุนงบประมาณได้เห็นวิธีการ  และขั้นตอน  และความต้ังใจจริงในการของบประมาณ  ทางเทศบาลและชมรมผู้สูงอายุขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงในการให้การสนับสนุนในครั้งนี้

ข่าว ณ วันที่ 09 มี.ค. 58 เวลา 17:09 น. โดย super