356 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ ต้อนรับนายชิตชนก สมประเสริฐ ผส.ชป.๘ ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

วันอาทิตย์ที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ร่วมต้อนรับนายชิตชนก  สมประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๘  และนางมุฑิตา  เพชรจบก  ฝสบ.คปที่ ๔  ที่ดูแลงานโครงการอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  นายกเทศมนตรี  ได้พูดคุยถึงสถานการน้ำของอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรที่มีลักษณะตื้น  ทำให้กักเก็บน้ำได้น้อย  และพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์นั้นมีจำนวนมาก  พร้อมนี้ยังได้พูดคุยถึงถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  ที่เป็นหลุม  เป็นบ่อ  ทำให้ยากต่อการเดินทาง  และได้รับคำแนะนำและวิธีการต่างๆ  จากท่านในการหางบประมาณมาดำเนินการ  พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการสนับสนุนงบประมาณ  ทั้งนี้นายกเทศมนตรี  ยังได้รับประโยชน์จากพื้นที่ที่จะเนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกด้วย  จึงขอขอบคุณท่านที่ได้เดินทางมาดูพื้นที่ตำบลบัลลังก์ในครั้งนี้

ข่าว ณ วันที่ 08 มี.ค. 58 เวลา 10:01 น. โดย super