354 )ประชุมเครื่อข่ายชุมชนเข้มแข็งอำเภอโนนไทย

วันศุกร์ที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และเป็นที่ปรึกษาเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งอำเภอโนนไทย  ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายฯ  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยมีคณะกรรมการเครือข่ายเข้าร่วมประชุม  ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน  ทั้งนี้มีแนวทางในการร่วมกันป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านชุมชน  และการป้องกันดูแลเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง  และการป้องกันยาเสพติดที่จะเข้ามาในรูปแบบต่างๆ  สิ่งสำคัญคือทุกคนต้องคอยสอดส่องดูแลและป้องกันก่อนที่จะเกิดขึ้นในชุมชน.

ข่าว ณ วันที่ 06 มี.ค. 58 เวลา 8:22 น. โดย super