350 )ต้อนรับคณะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมา

วันพุธที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  คณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาล  ร่วมต้อนรับคณะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จังหวัดนครราชสีมา  ที่เดินทางมาดูงานของชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่  ซึ่งร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ ฯ  นายกเทศมนตรี  ได้แจ้งความเป็นมาและวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุได้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมและบริการ  ส่งเสริมอาชีพ  และถ่ายทอดภูมิปัญญา  ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกาย  จิตใจ  และสังคม  พร้อมนี้ได้เชิญคณะพัฒนาสังคมฯ  ดูการดำเนินงานก่อสร้างอาคารชมรมผู้สูงอายุ

ข่าว ณ วันที่ 18 ก.พ. 58 เวลา 14:10 น. โดย super