346 )นายอำเภอโนนไทยลงพื้นที่ดูผลการดำเนินงานก่อสร้างอาคารผ้สูงอายุฯ

นายอำเภอโนนไทยลงพื้นที่ดูผลการดำเนินงานก่อสร้างอาคารผ้สูงอายุฯวันจันทร์ที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๑.๒๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้เชิญนายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์  นายอำเภอโนนไทย  ลงพื้นที่ดูการดำเนินงานก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์  ณ  บริเวณเทศบาลตำบลบัลลังก์  ขณะนี้ได้ทำการตั้งเสาร์และเทคานฐานรากแล้ว ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปตามแบบแผนงานก่อสร้าง  ซึ่งมีกำนัน ปลัดเทศบาล  ประธานสภา  สมาชิกสภา  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมดูผลการดำเนินงานในคร้ังนี้

ข่าว ณ วันที่ 16 ก.พ. 58 เวลา 17:35 น. โดย super