338 )การประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

การประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา  09.30 น.  เทศบาลตำบลบัลลังก์  ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจำปี 2558  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาล  โดยมีนายชลอ  ดีขุนทด  ประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  พร้อมกล่าวเปิดการประชุม  มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมครบ  พร้อมคณะผู้บริหาร  ในการประชุมการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2558  และวันเริ่มประชุมสมัยแรกของปี พ.ศ 2559  และญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558

ข่าว ณ วันที่ 09 ก.พ. 58 เวลา 15:39 น. โดย super